میکروسکوپ نیروی اتمی
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

میکروسکوپ نیروی اتمی
Atomic Force Microscope: AFM


مدل دستگاه ها : ENTEGRA AFMNT - MDT

شرکت سازنده : NT-MDT

آنالیز توپوگرافی سطح

ارائه داده های تصویری MFM و LATERAL FORCE

قیمت آزاد هر نمونه صد هزار تومان و هزینه هر عکس اضافی و برای هر بار تعویض اسکنر هر کدام پنج هزار تومان اضافه می شود.

شماره تماس : 09188134866 آقای حضرتی (ترجیحا پیامک داده شود)  ایمیل : afm.physics.ut@gmail.com

آدرس آزمایشگاه مرکزی شمارۀ 2. خ کارگر شمالی، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ فیزیکتعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد