طیف سنج مرئی- فرابنفش
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

طیف سنج مرئی- فرابنفش
UV-VIS

Ultraviolet – Visible Spectrometer


شرکت سازنده Perkin Elmer

مدل دستگاه Lambda 850

  • آنالیز کیفی و کمی مواد براساس جذب تابش
  • بررسی سینتیک واکنش­های شیمیایی
  • هزینه آنالیز ساعتی شصت هزار تومان میباشد.