چیدمان بس پراکندگی نور

چیدمان بس پراکندگی نور
Light Multi-scattering

اندازه گیری ضریب پخش و ویژگیهای دینامیکی مواد کلوئیدی و سایر مواد چگال نرم


شرکت سازنده: دانشگاه تهران