قطبش سنج

قطبش سنج
Polarimeter

اندازه گیری میزان فعالیت نوری مایعات


شرکت سازنده: دانشگاه تهرانتعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد