قطبش سنج

قطبش سنج
Polarimeter

اندازه گیری میزان فعالیت نوری مایعات


شرکت سازنده: دانشگاه تهران