تداخل سنج دقیق

تداخل سنج دقیق
Precision Interfermeter

اندازه گیری دقیق طول موج و طول همدوسی چشمه های نوری و ضخامت و ضریب شکست مواد


شرکت سازنده : Higher Watts