تداخل سنج دقیق

تداخل سنج دقیق
Precision Interfermeter

اندازه گیری دقیق طول موج و طول همدوسی چشمه های نوری و ضخامت و ضریب شکست مواد


شرکت سازنده : Higher Wattsتعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد