تداخل سنج تالبوت

تداخل سنج تالبوت
Talbot Interferometer

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوجاج، ضریب شکست و همگنی در مواد شفاف با نور همدوس.


شرکت سازنده: دانشگاه تهران