انحراف سنج ماره

انحراف سنج ماره
Moire Deflectometer

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوعاج، ضریب شکست وهمگنی در مواد شفاف


شرکت سازنده : دانشگاه تهرانتعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد