انحراف سنج ماره

انحراف سنج ماره
Moire Deflectometer

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوعاج، ضریب شکست وهمگنی در مواد شفاف


شرکت سازنده : دانشگاه تهران