تداخل سنج لاوه

تداخل سنج لاوه
Laue Interferometer

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوجاج، ضریب شکست و همگنی در مواد شفاف با نور ناهمدوس


شرکت سازنده: دانشگاه تهران