میکروسکوپ تداخلی

میکروسکوپ تداخلی
Interference Microscope

اندازه گیری ضخامت و نمایه لایه های نازک


شرکت سازنده: Leitzتعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد