میکروسکوپ تداخلی

میکروسکوپ تداخلی
Interference Microscope

اندازه گیری ضخامت و نمایه لایه های نازک


شرکت سازنده: Leitz