پراش سنج فرنل

پراش سنج فرنل
Fresnel Diffractometer

اندازه گیری ضخامت و ضریب شکست لایه های نازک و مواد شفاف


شرکت سازنده: دانشگاه تهران