شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

شروع به کار آزمایشگاه مرکزی دستگاهی در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

شروع به کار آزمایشگاه مرکزی دستگاهی در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

کلیه دانشجویان و اعضای هیات علمی محترم دانشگاه ها که دارای تخفیف در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردیwww.labsnet.ir  می باشند از این پس می توانند از این نخفیف درآزمایشگاه مرکزی دستگاهی استفاده نمایند.